Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

BOZP ve zkratce

BOZP je zkratkou pro výraz „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Jde o velmi široký mezivědní obor, který zahrnuje opatření stanovená právními předpisy a zaměstnavatelem, jež mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu (definice na Wikipedii).

Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka. Jednotlivé metody a postupy v rámci BOZP mají zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.

Oblasti a problematiky BOZP

 • Management rizik – vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
 • Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí a pracovní postupy
 • Zakázané práce, práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců
 • Bezpečnost technických zařízení
 • Pracovnělékařské služby
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí, dezinfekční prostředky
 • Bezpečnostní značky, značení a signály
 • Školení zaměstnanců a dalších osob
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Ochrana zdraví při práci
 • Ergonomie
 • A mnohé další

Do problematiky BOZP se prolíná také požární ochrana, krizový management, podniková ekologie a další obory.

Proč řešit BOZP

Povinnosti v oblasti BOZP stanovuje platná legislativaprávní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví v rámci výkonu práce. K tomu mimo jiné slouží vhodná organizace BOZP a přijímání opatření k předcházení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.

Povinnosti zaměstnavatele:

 • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všem osobám na pracovišti.
 • Kontrola účinnosti opatření a jejich dodržování.
 • Přizpůsobování a zlepšování opatření podle měnících se okolností.
 • A další a další …

Kdo musí řešit BOZP

 • Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, nebo nezaměstnává, ale sám pracuje.
 • Podnikatelé a živnostníci fungující podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
 • Živnostníci nebo podnikatelé, kteří jsou zadavatelem stavby (stavebník), nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Za dodržování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci bez ohledu na stupeň řízení.

Zaujalo vás čtení o BOZP?
Pak vás jistě zaujmou také naše semináře a školení.