Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

y

Školení a odborná příprava zaměstnanců

Na míru vašim potřebám připravíme povinná školení s přizpůsobením obsahu a formy konkrétní cílové skupině. Školení BOZP a PO pro zaměstnance i vedoucí zaměstnance, odborná školení.

y

Zpracování dokumentace

Kvalitně pro vás zpracujeme povinnou dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Dokumentaci aktualizujeme vždy s ohledem na požadavky platných právních a ostatních předpisů.

y

Kontroly, audity a analýzy

Provedeme zákonem stanovené kontroly a prověrky. Profesionálně analyzujeme skutečný stav BOZP a PO na jednotlivých pracovištích. Navrhneme účinná opatření vedoucí k jeho zlepšení.

y

Příprava na kontroly, zastupování

Nahlásila se vám kontrola Inspekce práce, Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru? Interní či zákaznický audit? 


y

Pracovní úrazy

Prošetříme pro vás příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nahlášení dotčeným orgánům a organizacím, prošetření příčin a okolností jejich vzniku, zpracování související dokumentace, odeslání Záznamů o úrazech, návrh výše odškodnění, stanovení nápravných opatření. 

y

Poradenství

Poradíme, jak vyhovět požadavkům BOZP i PO. Zajišťujeme veškerou činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. (bezpečnostního technika) i osoby odborně způsobilé v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb. (požárního technika).

Jak nás hodnotí klienti

Zaujaly váš naše služby?
Pořádáme také vzdělávací kurzy a semináře.