Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

KURZY A SEMINÁŘE

divider
PODZIM 2024

Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Přípravný odborný kurz k získání kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

PODZIM 2024

Technik požární ochrany

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

PO

Požární ochrana v kostce (nejen pro OZO)

Nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách v návaznosti na základní požadavky požární ochrany dle platné právní úpravy. 

PO

Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně?

BOZP

Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu)?

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech v BOZP (a PO) a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

BOZP

BOZP – základní povinnosti zaměstnavatele

Chcete se zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

BOZP

Nejčastější nedostatky při kontrolách

Zjistěte, jak se efektivně vyvarovat nejčastěji zjišťovaných nedostatků v oblasti BOZP.

BOZP

Jak na dokumentaci BOZP

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

BOZP

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.

BOZP

Jak přežít kontrolu (nejen) inspekce práce

Chcete se dokonale připravit na kontrolu inspekce práce a vyhnout se případným pokutám?

BOZP

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

Seznamte se s novou normou ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

BOZP

Pracovnělékařské služby po novelách legislativy

Základní principy platné právní úpravy pracovnělékařských služeb se zdůrazněním problematických požadavků.

BOZP

Nebezpečné chemické látky a směsi

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

BOZP

Ženy a mladiství v BOZP

Aktuální legislativní úprava platná pro zaměstnávání žen a mladistvých včetně problematiky pracovnělékařských služeb.

BOZP

Bezpečná práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Naučte se konkrétní postupy bezpečné práce při práci s řetězovou pilou a křovinořezem, vést nezbytnou dokumentaci a související požadavky dle nové právní úpravy od 1.1.2018!

Seznam lektorů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
divider

Ing. Zdeněk Juránek

 • Absolvent Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě a Mendelovy univerzity v Brně.
 • Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se aktivně věnuje od roku 1995.
 • Na Oblastním inspektorátu práce (Inspektorátu bezpečnosti práce) působil 19 let jako inspektor, vedoucí odboru kontroly, zástupce vedoucího inspektora, vedoucí oddělení inspekce, odborný rada.
 • Získal teoretické znalosti i praktické zkušenosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména ve zpracovatelském průmyslu, lesnictví, terciární sféře, školství, vyhrazených technických zařízeních, stavebnictví, dopravě, projektové dokumentaci, kolaudacích staveb a dalších.
 • Působil v Pracovním týmu Ministerstva práce a sociálních věcí pro koncepci a kontrolu bezpečnosti práce v České republice.
 • Je uznávaným lektorem seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na BOZP.
 • Je osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
lektor obrázek

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

 • V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně oblastí souvisejících (systém řízení jakosti, podniková ekologie apod.) působí od roku 1991.
 • Zkušenosti čerpá především ze 17 roků praxe v průmyslových podnicích, 7 roků na Státním úřadu inspekce práce, 4 roků na VŠB – TU Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů) i současného působení na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Na SÚIP garantoval jako inspektor odboru BOZP problematiku systémového řízení BOZP, prevence závažných havárií a chemického průmyslu. Rovněž koordinoval evropské kampaně, byl člen pracovních skupin v rámci EU a účastnil se hodnocení systému inspekce práce členských států EU.
 • Člen Stálého výboru pro legislativu Rady vlády pro BOZP, autor odborných článků v časopise Bezpečnost a hygiena práce, přednášející pro odbornou veřejnost.
lektor obrázek

Zbyněk Moravec

 • Člen Rady vlády pro BOZP.
 • Člen komise pro stanovování expozičních limitů chemických látek.
 • Člen pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP.
 • Předseda zkušební komise pro ověřování znalostí osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.
 • Uznávaný lektor seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na BOZP.
 • Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
lektor obrázek

Jak nás hodnotí klienti

Zaujaly váš naše služby?
Pořádáme také jednorázová školení a semináře.