Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Základní dokumentace BOZP

Základním nezbytným dokumentem v BOZP je Analýza rizikmožného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.

Ve vztahu k pracovním úrazům je nutné vést knihu úrazů, záznamy o úrazech, zápisy o vlastním šetření příčin jejich vzniku, dokumentaci o odškodňování a další.

Dále je třeba vést dokumentaci o prováděných školeních – osnovy školení, záznamy o absolvování, o ověřování znalostí, způsob vedení dokumentace a další.

Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci i o informacích a pokynech k zajištění BOZP.

Základní dokumentace PO

Dokumentaci požární ochrany tvoří dle § 27  odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Směrnice BOZP a další dokumentace

Mezi základní směrnice například patří:

 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čistících, desinfekčních prostředků (MČDP)
 • Směrnice k používaným strojům a zařízením (MPBP)
 • Směrnice pro provoz manipulačních vozíků
 • Místní řád skladu
 • MPBP (místní provozní bezpečnostní předpis) pro bezpečné provozování dopravy
 • A další a další

Jak na obsah dokumentace

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP požadují zpracování velkého množství dokumentace. Vždy musí být zaměstnancům k dispozici, musí s ní být prokazatelně seznámeni.

Legislativa však bohužel většinou neřeší konkrétní obsah a rozsah dokumentace, kdo ji zpracuje a další v praxi nezbytné související náležitosti.

Chcete znát základní druhy dokumentace BOZP?

Naučte se rozeznat opravdu kvalitní dokumentaci, získejte tipy k jejímu zpracování na našem semináři.