Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Čeho se legislativa týká

Oblast BOZP legislativně upravují právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Patří sem předpisy:

 • Na ochranu života a zdraví
 • Hygienické a protiepidemické
 • Technické předpisy
 • Technické dokumenty
 • Technické normy
 • Stavební předpisy
 • Dopravní předpisy
 • Předpisy o požární ochraně a o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými zdraví škodlivými látkami

Zákony

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • a další

Vyhlášky

 • Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • Vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • a další

Nařízení vlády

 • NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • a další

ČSN

 • Jednotlivé technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Zaujalo vás čtení o legislativě?
Pak vás jistě zaujmou také naše semináře a školení.