Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zásady BOZP

Všichni zaměstnanci mají povinnost se řídit zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Tuto povinnost upravuje § 106 zákoníku práce.

Zásady stanovuje zaměstnavatel podle konkrétní činnosti, typu pracoviště, organizace práce a pracovních postupů, používání konkrétních strojů apod.

Všeobecné zásady BOZP:

 • Zaměstnanci si musejí na pracovišti mimo jiné počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí.
 • Pracovníci odpovídají za škodu způsobenou porušením svých povinností.
 • Součástí pracovních úkolů je také péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, znalost předpisů k zajištění BOZP a stálé zlepšování pracovního prostředí.
 • A další …

Povinnosti v rámci BOZP

Tyto povinnosti stanovují směrnice a předpisy BOZP v rámci platné legislativy.

Zaměstnavatel musí plnit povinnosti zejména v následujících oblastech:

 • Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a mycí, čistící, desinfekční prostředky (MČDP)
 • Pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • Školení, informace a pokyny k zajištění BOZP
 • Prověrky BOZP
 • Zdravotní způsobilost k práci
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Bezpečnostní značky, značení a signály
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Dokumentace BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • A další …

Roční prověrka BOZP

Roční prověrka patří mezi základní povinnosti v oblasti BOZP.

Roční prověrku má zaměstnavatel povinnost organizovat nejméně jednou v roce na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP. Zjištěné nedostatky musí být odstraněny.

Zákoník práce žádné bližší požadavky na roční prověrku nestanovuje.

Povinnosti v rámci PO

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dle § 5 zákona o požární ochraně povinny:

  • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
  • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  • pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
  • poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dle § 6 zákona o požární ochraně dále povinny

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
Zaujalo vás toto čtení?
Pak vás jistě zaujmou také naše semináře a školení.