Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.


Na vašich pracovištích provedeme zákonem stanovené prověrky a kontroly. 

Profesionálně analyzujeme skutečný stav BOZP a PO u zaměstnavatele včetně problematiky provozovaných strojů a technických zařízení. 

Navrhneme jednotlivá opatření vedoucí k jeho zlepšení. Prošetříme pro vás příčiny a okolnosti  vzniku pracovních úrazů.

V oblasti BOZP prověříme v návaznosti na požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákoníku práce).

Při její administrativní části na základě předložených dokladů namátkově ověřujeme naplnění základních povinností zaměstnavatele zejména v oblastech:

-    prevence rizik,

-    péče o zaměstnance,

-    stavu pracovišť a provozovaných strojů (zařízení),

-    pracovních úrazů,

-    povinnosti zpracování základní dokumentace BOZP.


V rámci fyzické části prověrky je přímo na konkrétních pracovištích namátkově ověřováno zejména:

-    bezpečný stav pracoviště včetně prostorových podmínek,

-    vhodnost pracovišť na prováděné činnosti,

-    provedení a stav komunikací,

-    umístění bezpečnostních značek a bezpečnostního značení,

-    způsob organizace práce a bezpečnost pracovních postupů,

-    bezpečný stav a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

-    dostatečný manipulační a pracovní prostor,

-    používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci apod.


Prováděnými preventivními požární prohlídkami dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 12 a § 13 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, prověřujeme zejména:

-    kontrolní činnost na pracovištích,

-    stavební dokumentace,

-    kolaudační rozhodnutí,

-    dokumentace požární ochrany,

-    požární kniha,

-    školení a odborná příprava,

-    podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,

-    hořlavé kapaliny,

-    tlakové lahve,

-    svařování, pálení, práce s otevřeným ohněm,

-    provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení,

-    provádění revizí dalších zařízení,

-    dodržování předpisů o PO,

-    další závady a nedostatky na pracovištích.

Potřebujete zkontrolovat pracoviště?