Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.


Kvalitně pro vás zpracujeme povinnou dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany s hledem na požadavky platných právních a ostatních předpisů.


Při její tvorbě máme vždy na paměti, že musí obstát před kontrolními orgány a zejména poskytnout dostatečnou oporu v případě vzniku mimořádné události.


Postaráme se o pravidelnou aktualizaci dokumentace.


Mezi základní dokumentaci v oblasti BOZP patří zejména:

- Směrnice BOZP: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - základní požadavky,

- Směrnice BOZP: Analýza a prevence rizik možného ohrožení života a zdraví,

- Směrnice BOZP: Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, dezinfekčních prostředků,

- Směrnice BOZP: Úrazy a nemoci z povolání,

- Směrnice BOZP: Pracovnělékařské služby, ověřování zdravotní způsobilosti,

- Směrnice BOZP: Kancelářské práce - hlavní zásady,

- Směrnice BOZP: Alkohol a návykové látky – hlavní zásady BOZP,

- Směrnice BOZP: Používání žebříků – hlavní zásady BOZP,

- Směrnice BOZP: Bezpečné provozování dopravy – osobní vozidla,

- Směrnice BOZP: Zakázané práce a pracoviště – ženám a mladistvým zaměstnancům,

- Směrnice BOZP: Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí,

- Směrnice BOZP: Vyhrazená a další technická zařízení – základní požadavky,

- Směrnice BOZP: Místní řád skladu – zásady bezpečného skladování,

- a další.


V rámci požární ochrany zpracováváme zejména:

- Začlenění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí,

- Požární poplachové směrnice,

- Tematický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců,

- Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky,

- Stanovení organizace zajištění požární ochrany,

- Požární řády pro jednotlivé činnosti,

- Pokyny pro používání elektrických spotřebičů,

- a další.

Potřebujete zpracovat dokumentaci?