Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Co je BOZP a PO

Zjistěte více o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i požární ochraně, proč se tato problematika řeší a kdo ji ze zákona musí řešit.


BOZP ve zkratce

BOZP je zkratkou pro výraz „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Jde o velmi široký mezivědní obor, který zahrnuje opatření stanovená právními předpisy a zaměstnavatelem, jež mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu (definice na Wikipedii).

Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka. Jednotlivé metody a postupy v rámci BOZP mají zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.


Oblasti a problematiky BOZP

 • Management rizik – vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
 • Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí a pracovní postupy
 • Zakázané práce, práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců
 • Bezpečnost technických zařízení
 • Pracovnělékařské služby
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí, dezinfekční prostředky
 • Bezpečnostní značky, značení a signály
 • Školení zaměstnanců a dalších osob
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Ochrana zdraví při práci
 • Ergonomie
 • A mnohé další

Do problematiky BOZP se prolíná také požární ochrana, krizový management, podniková ekologie a další obory.


Proč řešit BOZP

Povinnosti v oblasti BOZP stanovuje platná legislativa – právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví v rámci výkonu práce. K tomu mimo jiné slouží vhodná organizace BOZP a přijímání opatření k předcházení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.

Povinnosti zaměstnavatele:

 • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všem osobám na pracovišti.
 • Kontrola účinnosti opatření a jejich dodržování.
 • Přizpůsobování a zlepšování opatření podle měnících se okolností.
 • A další a další …

Kdo musí řešit BOZP

 • Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, nebo nezaměstnává, ale sám pracuje.
 • Podnikatelé a živnostníci fungující podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
 • Živnostníci nebo podnikatelé, kteří jsou zadavatelem stavby (stavebník), nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Za dodržování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci bez ohledu na stupeň řízení.

 

Vyberte si seminář

 


PO ve zkratce

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, definována jako souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.


Povinnosti v rámci PO

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dle § 5 zákona o požární ochraně povinny:

  • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
  • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  • pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
  • poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dle § 6 zákona o požární ochraně dále povinny

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

 

Vyberte si seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top