Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přinesla s účinností od 1.1.2023 změny, které jsou uvedeny dále v textu.

Stručné shrnutí 

 • periodické prohlídky u prací zařazených do kategorie 1 nebo 2 (neriziková/bez profesních rizik) – zrušena povinnost provádění (pouze na vyžádání),
 • mimořádné lékařské prohlídky – zrušena povinnost jejich provádění po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb – nově povinnost pouze 1x za 3 roky u práce kategorie 2 rizikové, 3, 4 (jinak pouze pokud tak stanoví zaměstnavatel nebo na žádost poskytovatele),
 • upraven seznam profesních rizik (dříve pojem „rizika ohrožení zdraví“) 1)
 • terminologické změny v žádosti o prohlídku a lékařském posudku (formuláře)
 • nově používán pojem „profesní rizika“ místo původního „rizika ohrožení zdraví“,
 • nově nutno doplnit “údaje o konkrétní pracovní činnosti”,
 • nově nutno uvést “režim pracovní doby” (např. jednosměnný, vícesměnný apod.) místo původního “režimu práce”,
 • doplnit “identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis”,
 • zrušena příloha, stanovující minimální doby pro provedení prohlídky, poradenství a dohledu.

 

Doporučení 

Novou legislativní úpravu bohužel provází v tuto chvíli řada nejasností. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařské péče stanoví nejen novelizovaná vyhláška, tuto problematiku řeší dále zejména:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

(§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů)

Nejen vzhledem k ustanovení výše, resp. minimálně do doby jeho případné úpravy a novelizace souvisejících právních předpisů, doporučujeme pečlivě zvážit, zda se zaměstnavateli vyplatí opustit stávající zaběhlý režim v periodickém ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců kategorie 1 a kategorie 2 nerizikové (bez profesních rizik).

Dle dostupných informací je snaha i o další změny (zrušení některých vstupních prohlídek, kategorizace prací apod.), nicméně s ohledem na legislativní proces není možné v tuto chvíli předvídat, kdy a zda vůbec budou realizovány.

  Poznámky1) Profesní riziko = dříve pojem „riziko ohrožení zdraví“:

 1. Práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob.
 2. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů.
 3. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků;
 4. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
 5. Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiných právních předpisů.
 6. Práce v hlubinných dolech.
 7. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu.
 8. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů.
 9. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí.
 10. Noční práce: zaměstnanci pracující v noci podle písm. k), odst. (1), § 78, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v účinném znění.
 11. Další práce nebo činnosti v profesním riziku, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou níže uvedené rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.

  Oproti předchozí úpravě bylo z profesních rizik vyjmuto: 

 • “referentské” řízení motorových vozidel,
 • práce ve školách a školských zařízeních,
 • činnosti epidemiologicky závažné,
 • hlasová zátěž.

Zpět na seznam článků