Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.   Přechodná ustanovení ve vztahu k OOPP dle § 2 NV č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky):

  • Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019.
  • Notifikované osoby, které byly pověřeny k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do 20. dubna 2019.
  • Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší.

  Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. kromě zmíněného NV č. 21/2003 Sb. ruší (viz jeho § 1):

  • NV č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
  • NV č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
  • NV č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

  Kompletní znění k dispozici např. zde.

Zpět na seznam článků