Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Kurz “Osoba odborně způsobilá v PO”

Přípravný odborný kurz ke získání kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lektoři: odborní pracovníci HZS

 


Proč si vybrat tento kurz

Vyberte si tento odborný přípravný kurz, pokud:

 • Chcete získat předepsanou kvalifikaci podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).
 • Uvítáte konání kurzu mimo klasickou pracovní dobu (pátky od 14:00, soboty, neděle – celkem 12 dnů).
 • Hledáte kvalitní lektory, kteří umí zaujmout a udržet pozornost.
 • Preferujete kombinaci výkladu s konkrétními praktickými příklady a zkušenostmi.  
 • Potřebujete získat ucelené znalosti nezbytné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
 • Vědět, jak teoretické povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.
 • Informace o přípravném kurzu „Technik požární ochrany“ naleznete zde.

Doplňující informace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně vydá účastníkům přípravného kurzu ministerstvo vnitra na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
 • Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • K vydání osvědčení o odborné způsobilosti si každý účastník připraví kolek 1.000,-Kč, který není zahrnut v ceně přípravného kurzu.
 • Každý účastník obdrží učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; přehled otázek pro písemný test a další.
 • Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Obsah odborné přípravy

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 zákona o požární ochraně tvoří:

– právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany,

– požární bezpečnost staveb a technologií,

– posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,

– funkce a technické vlastnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

– fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchy, hašení a toxické účinky zplodin hoření.

 


Průběh kurzu

 

Kurz Den Datum Čas
Podzim 2020 pátek

sobota

neděle

9.10., 23.10., 13.11., 27.11.

10.10., 24.10., 14.11., 28.11.

11.10., 25.10., 15.11., 29.11.

14:00- 18:00

9:00- 17:00

9:00- 16:00

Zkouška odborné způsobilosti 16.12.2020

 

Kurz Den Datum Čas
 

Jaro 2021

pátek

sobota

neděle

bude upřesněno 14:00- 18:00

9:00- 17:00

9:00- 16:00

Zkouška odborné způsobilosti bude upřesněno

 

V průběhu je účastníkům k dispozici káva, čaj, voda a oběd (sobota, neděle) v restauraci, nacházející se v přízemí hotelu.

Průběh kurzu přizpůsobíme Vašim skutečným potřebám.

 


 Termíny a místa konání

 

Kurz Termín Místo Adresa Cena
Podzim 2020

(12 denní)

9.10. – 11.10.2020

23.10. – 25.10.2020

13.11. – 15.11.2020

27.11. – 29.11.2020

 

Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 17 500,- Kč bez DPH

 

Kurz Termín Místo Adresa Cena
Jaro 2021

(12 denní)

bude upřesněno Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78

 

Přihláška na kurz

 


Základní tématické okruhy

 

1. Současná právní úprava požární ochrany (dále jen “PO”)
2. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
4. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
5. Základní povinnosti fyzických osob
6. Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedení
7. Dokumentace PO – dokumentace zdolávání požárů
8. Dokumentace PO – posouzení požárního nebezpečí
9. Dokumentace PO – stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha
10. Dokumentace PO – požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán
11. Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
12. Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravy
13. Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
14. Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO
15. Výkon státního požárního dozoru
16. Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu
17. Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkách
18. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řád
19. Jednotky PO
20. Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO
21. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
22. Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní, požadavky na komíny
23. Požární bezpečnost technických a technologických zařízení
24. Požárně bezpečnostní zařízení
25. Elektrická požární signalizace
26. Stabilní a polostabilní hasicí zařízení
27. Zařízení pro odvod kouře a tepla
28. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby
29. Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozů
30. Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů
31. Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úseky
32. Evakuace osob, únikové cesty
33. Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti
34. Podmínky požární bezpečnosti při svařování
35. Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj
36. Ochrana před účinky statické elektřiny
37. Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů
38. Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů
39. Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditace
40. Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů
41. Hasicí přístroje
42. Zásobování požární vodou
43. Věcné prostředky PO, požární technika
44. Problematika přepravy nebezpečných látek
45. Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice
46. Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky
47. Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku
48. Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivnění
49. Proces hoření, zplodiny hoření
50. Základní hasební látky a jejich hasební účinky
51. Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářením
52. Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáru
53. Posuzování požárního nebezpečí
54. Prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva, havarijní plány, orgány státní – správy a provádění kontroly
55. Chemické látky a chemické přípravky, klasifikace, nebezpečné látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, balení a označování, bezpečnostní list
56. Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
57. Zpracování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
58. Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti stavebních konstrukcí
59. Výkresy požární bezpečnosti staveb
60. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
61. Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukce
62. Dodatečné zateplovací systémy
63. Změny staveb z hlediska požární bezpečnosti
64. Požární bezpečnost budov pro bydlení a ubytování
65. Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů
66. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení
67. Požární bezpečnost zemědělských objektů
68. Požární bezpečnost skladů
69. Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízením
70. Technická normalizace ve vztahu k PO

Vyberte si termín a místo

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top