Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Kurz “Technik požární ochrany”

 

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lektoři: odborní pracovníci HZS


Proč si vybrat tento kurz

Vyberte si tento odborný přípravný kurz, pokud:

 • Chcete získat předepsanou kvalifikaci podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).
 • Uvítáte konání kurzu mimo klasickou pracovní dobu (pátky od 14:00, soboty, neděle – celkem 10 dnů).
 • Hledáte kvalitní lektory, kteří umí zaujmout a udržet pozornost.
 • Preferujete kombinaci výkladu s konkrétními praktickými příklady a zkušenostmi.
 • Potřebujete získat ucelené znalosti nezbytné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
 • Vědět, jak teoretické povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.
 • Informace o přípravném kurzu „Osoba odborně způsobilá v PO“ naleznete zde.

Doplňující informace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně vydá účastníkům přípravného kurzu ministerstvo vnitra na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
 • Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • K vydání osvědčení o odborné způsobilosti si každý účastník připraví kolek 1.000,-Kč, který není zahrnut v ceně přípravného kurzu.
 • Každý účastník obdrží učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; přehled otázek pro písemný test a další.
 • Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Obsah odborné přípravy

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 zákona o požární ochraně tvoří:

– právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany,

– požární bezpečnost staveb a technologií,

– posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,

– funkce a technické vlastnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

–  fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchy, hašení a toxické účinky zplodin hoření.

 


Průběh kurzu

 

Kurz Den Datum Čas
Podzim 2020 pátek

sobota

neděle

9.10., 23.10.,13.11., 27.11.

10.10., 24.10., 14.11., 28.11.

11.10., 25.10., 29.11.

 

14:00- 18:00

9:00- 17:00

9:00- 16:00

Zkouška odborné způsobilosti 16.12.2020

 

Kurz Den Datum Čas
Jaro 2021 pátek

sobota

neděle

bude upřesněno 14:00- 18:00

9:00- 17:00

9:00- 16:00

Zkouška odborné způsobilosti bude upřesněno

 

V průběhu je účastníkům k dispozici káva, čaj, voda a oběd (sobota, neděle) v restauraci, nacházející se v přízemí hotelu.

 

Průběh kurzu přizpůsobíme Vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

 

Kurz Termín Místo Adresa Cena
Podzim 2020

(10 denní)

9.10. – 11.10.2020

23.10. – 25.10.2020

13.11., 14.11.2020

27.11. – 29.11.2020

Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 15 700,- Kč bez DPH

Kurz Termín Místo Adresa Cena
 

Jaro 2021

(10 denní)

bude upřesněno Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78  

 

Přihláška na kurz

 


Základní tématické okruhy

1. Současná právní úprava požární ochrany (dále jen “PO”)
2. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
4. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
5. Základní povinnosti fyzických osob
6. Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedení
7. Dokumentace PO – dokumentace zdolávání požárů
8. Dokumentace PO – stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha
9. Dokumentace PO – požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán
10. Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
11. Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravy
12. Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
13. Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO
14. Výkon státního požárního dozoru
15. Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu
16. Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkách
17. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řád
18. Jednotky PO
19. Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO
20. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
21. Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní, požadavky na komíny
22. Požární bezpečnost technických a technologických zařízení
23. Požárně bezpečnostní zařízení
24. Elektrická požární signalizace
25. Stabilní a polostabilní hasicí zařízení
26. Zařízení pro odvod kouře a tepla
27. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby
28. Podmínky požární bezpečnosti při svařování
29. Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj
30. Ochrana před účinky statické elektřiny
31. Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů
32. Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů
33. Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů
34. Hasicí přístroje
35. Zásobování požární vodou
36. Věcné prostředky PO, požární technika
37. Problematika přepravy nebezpečných látek
38. Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice
39. Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky
40. Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku
41. Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivnění
42. Proces hoření, zplodiny hoření
43. Základní hasební látky a jejich hasební účinky
44. Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářením
45. Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáru
46. Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
47. Posuzování požárního nebezpečí

V rámci přípravného kurzu budete rovněž seznámeni s tématy:
– Dokumentace PO – posouzení požárního nebezpečí
– Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozů
– Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů
– Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úseky
– Evakuace osob, únikové cesty
– Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti
– Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditace
– Prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva, havarijní plány, orgány státní – správy a provádění kontroly
– Chemické látky a chemické přípravky, klasifikace, nebezpečné látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, balení a označování, bezpečnostní list
– Zpracování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
– Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti stavebních konstrukcí
– Výkresy požární bezpečnosti staveb
– Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
– Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukce
– Dodatečné zateplovací systémy
– Změny staveb z hlediska požární bezpečnosti
– Požární bezpečnost budov pro bydlení a ubytování
– Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů
– Požární bezpečnost zdravotnických zařízení
– Požární bezpečnost zemědělských objektů
– Požární bezpečnost skladů
– Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízením
– Technická normalizace ve vztahu k PO

 

V oblasti požární bezpečnosti staveb se dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. seznámením rozumí znalost obsahu příslušné dokumentace požární ochrany a jejího začlenění do systému požární ochrany; v oblasti požární bezpečnosti staveb se seznámením rozumí orientace v pojmech.

 

Vyberte si termín a místo


© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top