Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

U stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče zahájené přede dnem účinnosti této vyhlášky se splnění technických podmínek požární ochrany posuzuje podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Požadavky na užívání stavby podle § 23a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, tímto nejsou dotčeny.

 

Přehled změn s účinností 1.8.2023:

  1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015//1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.“.

  1. V § 18 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

(2) Jesle nesmí být umístěny v podzemním podlaží. To neplatí, je-li z tohoto prostoru východ přímo na volné prostranství podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1.

  1. 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

㤠23

 Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče

(1) Při navrhování stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění pravidelné, dlouhodobé a opakující se péče o děti před zahájením jejich povinné školní docházky9) se postupuje podle české technické normy uvedené v části 1 bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek.

(3) Třída mateřské školy nesmí být umístěna ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(4) Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

(5)       Stavba školského zařízení určeného pro ubytování10) nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky uvedené v § 17 a 17a.

9) Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed- ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

Přehled změn s účinností 1.1.2025:

 Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a

Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.

(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

(3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný po- žární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu od- dělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

(4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.

(5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

(7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

  1. 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,
  2. 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

(8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí

  1. být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,
  2. být na povrchovou stavební úpravu stěny po- užity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a
  3. podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně CFL-s1.

(9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.“.

  Celé znění novely vyhl. 23/2008 Sb. ke stažení např. zde.   I s těmito změnami budou seznámeni účastníci našeho podzimního přípravného kurzu ke zkouškám - osoba odborně způsobilá v POtechnik požární ochrany.

Zpět na seznam článků